PUBLIKACJE

Artykuły pt. Procedury sygnalizowania korupcji i Procedury postępowania ze zgłoszeniami korupcji autorstwa Krzysztofa Kraka z firmy Compliance Business Administration Krzysztof Krak, będącej Partnerem Kampanii.pobierz (219 KB)

Artykuł pt. Ochrona sygnalistów w projekcie ustawy o jawności życia publicznego autorstwa Adama Nierzwickiego z Kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland będącej Partnerem Kampanii.pobierz (219 KB)

Whistleblowing w bankach autorstwa dr. Łukasza Cichego opublikowany przez Komisję Nadzoru Finansowego.pobierz (363 KB)

Artykuł WHISTLEBLOWING – wymóg prawny i wyzwanie dla sektora bankowego w Polsce opublikowany w magazynie Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji Bank Spółdzielczy. Świat bankowości spółdzielczej nr 1/586 z 2017 r. (artykuł na str. 32).pobierz (2,50 MB)

Sygnaliści w Polsce okiem pracodawców i związków zawodowych (2016)pobierz (560 KB)

Ustawa o ochronie sygnalistów w Polsce – o potrzebie i perspektywach jej wprowadzenia (2016)pobierz (477 KB)

Bohaterowie czy donosiciele? Co Polacy myślą o osobach ujawniających nieprawidłowości w miejscu pracy? (2012)pobierz (255 KB)

Ochrona prawna sygnalistów w doświadczeniu sądów pracy. Raport z badań (2011)pobierz (601 KB)

PRZEPISY

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie uzasadnionych środków ochrony sygnalistów działających w interesie publicznym podczas ujawniania poufnych informacji posiadanych przez przedsiębiorstwa i organy publiczne (2016/2224(INI))pobierz (490 KB)

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 lutego 2017 r. Rola demaskatorów w ochronie interesów finansowych UE (2016/2055(INI))pobierz (343 kB)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (art. 61)pobierz (739 kB)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem (art. 5)pobierz (536 kB)

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 53)pobierz (559 KB)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (art. 117c, art. 174e)pobierz (559 KB)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych (Rozdział 4 - § 32)pobierz (344 kB)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach (Rozdział 5 - § 45)pobierz (368 kB)

Rekomendacja H Komisji Nadzoru Finansowego z kwietnia 2017 r. dotycząca systemu kontroli wewnętrznej w bankach (rekomendacja nr 15 i rekomendacja nr 25)pobierz (1 MB)