REGULAMIN KAMPANII SPOŁECZNEJ

Sygnaliści. Chroń tych, którzy chronią Ciebie!


 1. Organizatorem kampanii społecznej o nazwie Sygnaliści. Chroń tych, którzy chronią Ciebie (dalej: Kampania) jest E-nform Sp. z o.o. z siedzibą w Kiersitach 46, (14–411) Kiersity, gm. Rychliki (dalej: Organizator).
 2. Kampania prowadzona będzie do odwołania.
 3. Kampania ma wymiar edukacyjny, informacyjny i adresowana jest do wszystkich zainteresowanych, a w szczególności do przedsiębiorców.
 4. Celem kampanii jest rozpowszechnianie wiedzy na temat:
  1. problematyki whistleblowigu, w tym skuteczności tego narzędzia w wykrywaniu nieprawidłowości w organizacjach;
  2. potrzeby skutecznej ochrony (w tym prawnej) sygnalistów.
 5. Kampania prowadzona jest w szczególności za pośrednictwem strony internetowej www.bezpiecznysygnalista.pl.
 6. Udział w Kampanii jest bezpłatny i dobrowolny.
 7. W Kampanii - w charakterze Uczestnika – może wziąć udział każdy, kto chce się w nią włączyć i wspierać ideę whistleblowingu m.in. poprzez propagowanie wiedzy o tym zagadnieniu znajdującej się na stronie www.bezpiecznysygnalista.pl.
 8. W Kampanii - w charakterze Partnera - może wziąć udział jedynie osoba prawna, inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (dalej: Partner):
  1. która zgłosi chęć udziału w Kampanii za pośrednictwem adresu mailowego kontakt@bezpiecznysygnalista.pl, lub w inny sposób skontaktuje się w tym celu z Organizatorem;
  2. która zaakceptuje niniejszy Regulamin Kampanii i zobowiąże się do bezwzględnego przestrzegania zawartych w nim zasad
  3. której dotychczasowa działalność i sposób funkcjonowania nie stoi w sprzeczności z ideami propagowanymi w ramach Kampanii.
 9. Administratorem dobrowolnie przekazanych - w związku z udziałem w Kampanii - danych osobowych jest E-nform Sp. z o. o., z siedzibą w miejscowości Kiersity 46, (14–411) Kiersity, gm. Rychliki. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z udziałem w Kampanii na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (patrz załącznik Zasady Przetwarzania Danych Osobowych ).
 10. Logo Partnera Kampanii zamieszczane jest na stronie www.bezpiecznysygnalista.pl. Organizator jest uprawniony do użytkowania logo Partnera Kampanii wyłącznie w celu zamieszczenia go na stronie www.bezpiecznysygnalista.pl lub w inny uzgodniony uprzednio z Partnerem sposób, z zastrzeżeniem, że Organizator nie posiada żadnych dalszych praw do logo Partnera. W związku z powyższym, po zakończeniu Kampanii Organizator nie jest uprawniony do użytkowania logo Partnera pod żadnym tytułem prawnym. Na każde żądanie Partnera Organizator jest zobowiązany usunąć logo Partnera i zaprzestać jego użytkowania.
 11. Partner Kampanii zobowiązany jest do aktywnego propagowania idei whistleblowingu m.in. poprzez:
  1. publikowanie informacji dotyczących zagadnienia whistleblowingu m.in. na stronie Kampanii lub na własnych stronach internetowych lub w czasopismach;
  2. organizowanie przedsięwzięć edukacyjno-informacyjnych (np. konferencje, spotkania) zawierających zagadnienia związane z whistleblowingiem;
 12. W przypadku stwierdzenia że Partner narusza zasady Regulaminu, a zwłaszcza zasady określone w ww. punkcie 8 lub 11 niniejszego Regulaminu, Organizator ma prawo do wykluczenia Partnera z Kampanii i usunięcia jego logo ze strony internetowej Kampanii.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Kto jest administratorem przekazanych przez Ciebie danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych, przekazanych za pośrednictwem adresu mailowego kontakt@bezpiecznysygnalista.pl, jest E-nform Sp. z o.o. z siedzibą w Kiersitach 46 (14-411 Rychliki).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z udziałem w Kampanii. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej RODO), gdzie uzasadnionym interesem prawnym jest prowadzenie korespondencji z osośbami, które wystąpiły do E-nform z prośbą o:

 1. a) udział w Kampanii społecznej o nazwie „Sygnaliści. Chroń tych, którzy chronią Ciebie” (dalej: Kampania), której organizatorem jest E-nform;
 2. b) udzielenie informacji dotyczących Kampanii

Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do wymiany korespondencji pomiędzy Tobą a E-nform.

E-nform może przekazywać Twoje dane osobowe wyłącznie odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz E-nform (np. dostawca usług hostingowych, poczty elektronicznej). Ponadto E-nform może udostępnić Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa (np. prawnie uzasadnione żądanie organów ścigania).

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą na czas wymiany wiadomości między Tobą a E-nform, nie dłużej niż przez 1 rok od Twojego ostatniego kontaktu E-nform. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w zakresie i w momencie wniesionego przez Ciebie sprzeciwu.

Jakie masz uprawnienia wobec E-nform w zakresie przetwarzanych danych?

Przysługuje Ci prawo do:

 1. podlegających przetwarzaniu;
 2. sprostowania swoich nieprawidłowych danych osobowych;
 3. żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 6. przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:
Kontakt w zakresie przetwarzania danych osobowych przez E-nform: personal.data@enform.pl
E-nform Sp. z o.o. z siedzibą w Kiersitach 46 (14-411 Rychliki)